การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ “สมุนไพรกับ COVID-19”

หน่วยงาน : ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร

การแข่งขันประเภทบุคคล
ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6
ระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6


หัวข้อการประกวด “สมุนไพรกับ COVID-19”


รายละเอียดแข่งขัน

 • รับสมัครทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศผลอย่างเป็นทางการผ่านการถ่ายทอดสดทางเพจ https://www.facebook.com/MFUSciDay และทางเว็บไซต์ https://sci2021.mfu.ac.th/ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564

กติกาการวาดภาพ

 1. ให้ผู้เข้าร่วมการประกวด จินตนาการและวาดภาพระบายสีในหัวข้อดังกล่าวลงในกระดาษอาร์ต 100 ปอนด์ ขนาด 297 x 420 มิลลิเมตร (A3) โดยผู้เข้าร่วมประกวดสามารถใช้สีและเทคนิคประเภทงานจิตรกรรม เช่น สีน้ำ สีไม้ หรือสีโปสเตอร์ ยกเว้นสื่อประสมทั้งหมด
 2. ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ (กรุณาเลือกลงทะเบียนเพียง 1 ช่องทางเท่านั้น) ลิงก์ https://forms.gle/9328FvuNdnaxWA9F7
 3. ภาพที่วาดในการประกวดจะต้องสื่อถึงบทบาทหรือแนวคิดของสมุนไพรไทยที่มีต่อเชื้อไวรัส COVID-19
 4. ตั้งชื่อผลงานและเขียนคำบรรยายแนวคิดของภาพวาดประมาณ 5-6 บรรทัด แนบมากับผลงานในตอนจัดส่ง
 5. ผลงานที่วาดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์จากตัวผู้เข้าประกวดเท่านั้น มิใช่ผลงานที่เคยมีอยู่แล้ว หากพบว่าเป็นผลงานที่คัดลอก จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดทันที
 6. รูปแบบผลงานที่เข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ ไม่เคยประกวดหรือได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน กรณีมีผลงานชนะการประกวดมาก่อน แล้วเป็นที่ประจักษ์ในภายหลังว่าเป็นผลงานที่ลอกเลียนมาจากผู้อื่น ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 7. ผู้เข้าร่วมการประกวด สามารถส่งผลงานได้เพียง1 ผลงาน ต่อ 1 คน
 8. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดเป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด กรณีที่เห็นว่าไม่เหมาะสม
 10. ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์
 11. สามารถจัดส่งผลงานได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
  1. ไปรษณีย์ หรือ บริษัทขนส่ง ที่อยู่ ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง 315 ชั้น 3 อาคารปรีคลีนิก (M3) มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 เบอร์โทร 053-917615-6, 087-5430807
   ** หลังดำเนินการจัดส่ง แจ้งเลขพัสดุสำหรับการติดตามเอกสารได้ที่ E-mail:cemedplants@mfu.ac.th
  2. ผ่านทาง E-mail: cemedplants@mfu.ac.th
   โดยส่งเป็นไฟล์ Scan มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 25 MB ใช้ไฟล์เอกสารนามสกุล .jpg หรือ .png หรือ .pdf

เกณฑ์การตัดสิน รวม 100 คะแนน

เกณฑ์ คะแนน
1. ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
2. ความสอดคล้องของภาพตามเนื้อหาที่กำหนด 20 คะแนน
3. การจัดองค์ประกอบของภาพ 20 คะแนน
4. การให้สีสัน 20 คะแนน
5. ความประณีต ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพ 20 คะแนน

รางวัลในการแข่งขันต่อระดับชั้น

ชนะเลิศ 1,500 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 1,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 500 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 300 บาท

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  นางสาวนิโลบล พุมมา เจ้าหน้าที่ประสานงาน
  โทร. 053-917615-6 หรือ 087-543-0807
  E-mail : cemedplants@mfu.ac.th