การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

หน่วยงาน : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

การแข่งขันประเภททีม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทีมละ 2-3 คน


รายละเอียดการแข่งขัน

 • รับสมัครทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้ – 6 สิงหาคม 2564 ไม่จำกัดจำนวนทีมแข่งขันในรอบ Audition (Audition จากคลิป ไม่มีการสัมภาษณ์)
 • เข้าประกวดโดยให้หัวหน้าทีมกรอกใบสมัคร พร้อมแนบลิงค์นำเสนอโครงงานผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ทาง https://forms.gle/Eg3q5gAdj4XZmmBV9

กติกาและรายละเอียดการแข่งขัน รอบ Audition

ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมคลิปนำเสนอโครงงาน โดย จำกัดความยาวคลิปไม่เกิน 5 นาที ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ ส่งผลงานเป็นไฟล์ .mp4 หรือ .mov


เกณฑ์การตัดสิน รอบ Audition

เกณฑ์ คะแนน
1. มีลำดับการนำเสนอตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 10 คะแนน
2. มีความน่าสนใจ 5 คะแนน
3. มีการนำเสนออยู่ในเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน5นาที) 5 คะแนน
4. การนำประโยชน์ไปใช้ 10 คะแนน
5. ความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน

ประกาศผลการคัดเลือกรอบ Audition ช่วงชั้นละ 10 ทีม ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ทางเว็บไซต์ https://sci2021.mfu.ac.th
(เจ้าหน้าที่จะติตต่อนัดหมายวันและเวลาของ แต่ละทีมภายหลัง)


กติกาและรายละเอียดการแข่งขัน รอบ Final

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบ Audition จำนวน 10 ทีม เข้าร่วมกระบวนการถาม – ตอบ โดยการสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 (เจ้าหน้าที่จะติตต่อนัดหมายวันและเวลาของ แต่ละทีมภายหลัง)


เกณฑ์การตัดสิน รอบ Final

นำคะแนนรอบ Audition มารวมกับคะแนน ถาม-ตอบ (การสัมภาษณ์ออนไลน์) ดังนี้

เกณฑ์ คะแนน
1. มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์รองรับ 10 คะแนน
2. มีการวิเคราะห์และอภิปรายผล 10 คะแนน
3. มีทักษะการตอบคำถามของคณะกรรมการได้ 10 คะแนน
4. มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งที่มาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 10 คะแนน

ประกาศผลอย่างเป็นทางการ ผ่านการถ่ายทอดสด ทางเพจ https://www.facebook.com/MFUSciDay และทางเว็บไซต์ https://sci2021.mfu.ac.th ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564


รางวัลในการแข่งขันต่อระดับชั้น

ชนะเลิศ 3,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 2,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • โปรดระมัดระวังเรื่องลิขสิทธิ์ของสื่อที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์คลิป เช่น เพลงประกอบหรือรูปแบบตัวหนังสือ หรือรูปภาพต่าง ๆ
 • หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่
  อาจารย์ ดร.อดิเรก ใบสุขันธ์
  โทร. 087-179-8480
  E-mail: adirek.bai@mfu.ac.th