ประกาศผลรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (รอบ Audition)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ Audition จังหวัด
1 การเพาะเลี้ยงแมงมัน(Carebara sp.)ในวงบ่อซีเมนต์เพื่อเพิ่มผลผลิตและป้องกันการย้ายรังของแมงมัน(Carebara sp.) โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เชียงราย
2 การหาผลลัพธ์กำลังสองรวดเร็วฉบับไวทิกะ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ลำปาง
3 การหาพื้นที่ของใบไม้หรือดอกไม้ที่มีลักษณะเป็นเซกเมนต์ประกบติดกันและแนบในรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า โรงเรียนนครสวรรค์ นครสวรรค์
4 การอธิบายสมการกำลังสามสมบูรณ์ด้วยปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เชียงใหม่
5 เกมเศรษฐีพิชิตพหุนาม โรงเรียนปล้องวิทยาคม เชียงราย
6 โครงงานการชะลอการเกิดเชื้อรา Rhizopus Stolonifer ในขนมปัง ด้วยพืชสมุนไพร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา
7 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต ไคโตซาน และอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อการเพิ่มปริมาณของกล้วยไม้แวนด้าใบร่องในหลอดทดลอง โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง
8 ผลของสูตรอาหาร, น้ำตาลซูโครส และไคโตซานร่วมกับอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเอื้องมัจฉาชมพูในสภาพปลอดเชื้อ โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง
9 สารเคลือบเพคตินเพื่อยืดอายุการเก็บของมะม่วงสุกพันธุ์โชคอนันต์ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เชียงราย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ Audition จังหวัด
1 กล่องสำหรับตรวจวัดปริมาณโปรตีนด้วยความเข้มสี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
2 การจำลองทับหลังปราสาทวัดปรางค์ทองในรูปแบบกราฟิกโดยใช้สมการเส้นโค้งเบซิเยร์ (Bezier) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา
3 การประยุกต์ใช้คลื่นเสียงร้องของจิ้งหรีดเพื่อการคัดแยกเพศและความสมบูรณ์ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อการจำหน่าย โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย
4 การพัฒนาการสกัดน้ำผึ้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประหยัดเวลาในการสกัดและเพิ่มปริมาณและคุณภาพของน้ำผึ้ง โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เชียงราย
5 การเพิ่มประสิทธิภาพไฮโดรเจลจากน้ำลอกกาวไหมที่ช่วยชะลอการสลายตัวของปุ๋ยสูตร 15-15-15 โดยใช้ไบโอชาร์จากส่วนลำต้นของลำไย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ เชียงใหม่
6 การเพิ่มปริมาณสาร andrographolide ในฟ้าทะลายโจร ด้วยถั่วพุ่มหมัก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
7 การศึกษาการรับแรงกระแทกและแรงกดระหว่างแบริเออร์คอนกรีตและแบริเออรืคอนกรีตผสมชานอ้อย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ เชียงใหม่
8 การศึกษาน้ำมันถั่วดาวอินคาที่มีฤทธิ์ในการปกป้องการทำลายเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
9 การสกัด wax จากใบบัวเพื่อลดการตกสีของผ้ามัดย้อม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง
10 การสกัดเจลโลสจากเมล็ดมะขามเพื่อใช้เป็นสารยับยั้งเชื้อราในผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง
11 เครื่องกรองสารหนู(As) ในน้ำบาดาลด้วยผักชี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เชียงราย
12 เครื่องตัดใบชา All in 1 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เชียงราย
13 นวัตกรรมที่ขึ้นรูปจากวัสดุธรรมชาติสำหรับตอนกิ่งพืช โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ฉะเชิงเทรา
14 ฟังก์ชันผลผลิตการทำนาข้าว โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เชียงใหม่