การประกวดคลิปนำเสนอการพัฒนาอาหาร/เครื่องดื่มเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านโควิด-19

หน่วยงาน : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

การแข่งขันประเภททีม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีมละ 2 - 5 คน
(จำกัดโรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม)


รายละเอียดการแข่งขัน

 • รับสมัครทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ – 10 สิงหาคม 2564
 • ผู้เข้าประกวดกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางลิงก์ https://forms.gle/MBsueyPqeobMVq9t7
 • ประกาศผลอย่างเป็นทางการ ผ่านการถ่ายทอดสดทางเพจ https://www.facebook.com/MFUSciDay และทางเว็บไซต์ https://sci2021.mfu.ac.th ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564

กติกาการแข่งขัน

 • ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมคลิป VDO ความยาว 5- 7 นาที (ภาพคมชัดและเสียงชัดเจน) ส่งผลงานเป็นไฟล์ .mp4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  • แนะนำชื่อโรงเรียน สมาชิกภายในกลุ่ม
  • ชื่อผลิตภัณฑ์อาหาร/เครื่องดื่ม และแนวคิดการพัฒนา และตอบโจทย์
  • รายการวัตถุดิบที่เหลือใช้และแหล่งที่มา
  • ขั้นตอนการผลิต/แปรรูป ฉลากและบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาและอายุการเก็บรักษา (ประมาณการ)
  • ข้อมูลโภชนาการ และศักยภาพที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน Covid-19
  • ต้นทุนการผลิต
  • ผลิตภัณฑ์อาหาร/เครื่องดื่ม ผลิตจริงและนำเสนอ โดยทีมผู้จัดทำ

เกณฑ์การให้คะแนน (รวม 100 คะแนน)

เกณฑ์ คะแนน
1. หลักการและแนวคิด เพื่อพัฒนาอาหาร/เครื่องดื่มเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านโควิด-19 20 คะแนน
2. ผลิตภัณฑ์อาหาร/เครื่องดื่มจากวัตถุดิบในท้องถิ่นได้จริง 20 คะแนน
3. ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน 20 คะแนน
4. ความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน
5. การนำเสนอของผู้ประกวดมีความน่าสนใจ 10 คะแนน
6. การผลิตและนำมาบริโภคได้จริง 10 คะแนน
7. การจัดทำคลิป VDO มีการเรียงลำดับเหมาะสม น่าสนใจ และเข้าใจง่าย 10 คะแนน

มูลค่าของรางวัลในการแข่งขันต่อระดับชั้น

ชนะเลิศ 3,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 2,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • โปรดระมัดระวังเรื่องลิขสิทธิ์ของสื่อที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์คลิป เช่น เพลงประกอบหรือรูปแบบตัวหนังสือ หรือรูปภาพต่าง ๆ
 • หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญา วงษา
  โทร. 05391 6750
  E-mail: prinya@mfu.ac.th