การประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตผลเกษตรท้องถิ่น ในยุควิถีใหม่

หน่วยงาน : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

การแข่งขันประเภททีม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีมละ 2-5 คน
(ไม่จำกัดทีม ต่อสถานศึกษา)


รายละเอียดการแข่งขัน

 1.  รับสมัครผลงานผ่านช่องทาง Online ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564
  • กรอกใบสมัคร Online ทาง https://forms.gle/ZAeUbHwAkm28L1o88
  • ผู้สมัครต้องส่งไฟล์ภาพต้นแบบบรรจุภัณฑ์ (.gif .jpeg .png .jpg และ .pdf) และ VDO Clip
   (.avi .wmv .mpeg .wmv และ .mov) การนำเสนอไอเดียการออกแบบบรรจุภัณฑ์คร่าวๆ
   ที่มีความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด ความยาวไม่เกิน 5 นาที (ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 700 MB)
   ก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2564
 2. การตัดสินรอบสุดท้าย ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ผู้สมัครต้องนำเสนอต้นแบบบรรจุภัณฑ์และแนวความคิดในการออกแบบต่อหน้าคณะกรรมการโดยใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน 5 นาที และตอบคำถามต่อหน้าคณะกรรมการ ไม่เกิน 5 นาที ผ่านระบบซูมออนไลน์ โดยถ่ายทอดส ผ่าน facebook live ของสาขาวิชา เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและลอจิสติกส์ https://www.facebook.com/Postharvest-Technology-and-Logistics-MFU-237242403437774 โดยหัวข้อในการนำเสนอจะต้องมีรายละเอียดที่ครอบคลุมหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินการประกวดในข้อที่ 6
 3. รูปภาพบรรจุภัณฑ์ต้นแบบและ VDO Clip ของผู้ที่ผ่านการประกวดรอบแรกจะถูกนำเสนอในFacebookกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ของศูนย์เครื่องมือฯ และhttps://www.facebook.com/Postharvest-Technology-and-Logistics-MFU-237242403437774 เพื่อให้ผู้เข้าชมให้ คะแนน popular vote (โดยวัดจากจำนวนผู้ที่เข้ามากด like )
 4. ประกาศผลผู้ชนะการประกวดและรางวัล popular vote ผ่านทางผ่านทางเว็บไซด์และเฟสบุคกิจกรรมวันวิทย์ของศูนย์เครื่องมือฯ และเว็บไซต์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร http://agroindustry.mfu.ac.th/th/ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564

รายละเอียดและขอบข่ายของผลงาน

 1. รอบคัดเลือก
  ไฟล์ภาพสเก็ตต้นแบบบรรจุภัณฑ์ (Package Prototype) สําหรับสินค้าเกษตรหรือสินค้าเกษตรแปรรูปในท้องถิ่น 1 ภาพ พร้อมไฟล์วิดีโอ (VDO Clip) การนำเสนอไอเดีย ความยาวไม่เกิน 5 นาที และหนังสือยินยอมให้เผยแพร่ผลงานเพื่อการศึกษาและวิจัย
 2. รอบตัดสิน
  รูปถ่ายบรรจุภัณฑ์ต้นแบบตัวจริงสําหรับสินค้าเกษตรหรือสินค้าเกษตรแปรรูปในท้องถิ่น พร้อมไฟล์วิดีโอ (VDO Clip) การนำเสนอผลงานความยาวไม่เกิน 5 นาที

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินการประกวด มี 6 ข้อ ดังนี้

 1. นวัตกรรม (Innovation) ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบข่ายการประกวด
 2. หน้าที่การใช้งาน / ความสะดวกในการใช้งาน (Functionality / Convenience)
 3. กราฟฟิก/ลวดลาย การออกแบบสวยงามสะดุดตา
 4. ความเหมาะสม / ประสิทธิภาพ และสามารถนําไปผลิตในเชิงการค้าได้ (Appropriateness / Efficiency & Commercial )
 5. การออกแบบที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance)
 6. ความประทับใจโดยรวม (Overall Impression)

รายละเอียดการแข่งขัน

 1. รับสมัครผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564
  • กรอกใบสมัครออนไลน์ ผ่านทางลิงค์ https://forms.gle/ZAeUbHwAkm28L1o88
  • ผู้สมัครต้องส่งไฟล์ภาพสเก็ตต้นแบบบรรจุภัณฑ์ (.gif .jpeg .png .jpg และ .pdf) และ VDO Clip (.avi .wmv .mpeg .wmv และ .mov) การนำเสนอไอเดียการออกแบบบรรจุภัณฑ์คร่าวๆ ที่มีความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด ความยาวไม่เกิน 5 นาที (ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 700 MB)
 2. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์รอบแรก ในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 จำนวน 5 ทีม ผ่านทางเว็บไซต์ https://sci2021.mfu.ac.th และ เว็บไซต์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร http://agroindustry.mfu.ac.th/th
 3. โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องส่งไฟล์ภาพต้นแบบบรรจุภัณฑ์ตัวจริง (.gif .jpeg .png .jpg และ .pdf) จำนวน 4 ภาพ (ภาพด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้างและด้านบนของบรรจุภัณฑ์) โดยส่งไฟล์มาที่ E-Mail: damrongpol.kam@mfu.ac.th ก่อนวันที่ 17 สิงหาคม 2564
 4. การตัดสินรอบสุดท้าย ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ผู้ที่ผ่านการประกวดรอบแรกต้องนำเสนอต้นแบบบรรจุภัณฑ์และแนวความคิดในการออกแบบต่อหน้าคณะกรรมการ โดยใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน 5 นาที และตอบคำถามต่อหน้าคณะกรรมการ ไม่เกิน 5 นาที ผ่านระบบซูมออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live ของสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและลอจิสติกส์ https://www.facebook.com/Postharvest-Technology-and-Logistics-MFU-237242403437774 ซึ่งหัวข้อในการนำเสนอจะต้องมีรายละเอียดที่ครอบคลุมหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินการประกวด ข้อที่ 6
 5. รูปภาพบรรจุภัณฑ์ต้นแบบและ VDO Clip ของผู้ที่ผ่านการประกวดรอบแรกจะถูกนำเสนอใน เพจ https://www.facebook.com/MFUSciDay และเพจ https://www.facebook.com/Postharvest-Technology-and-Logistics-MFU-237242403437774 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและลอจิสติกส์ เพื่อให้ผู้เข้าชมให้ คะแนน popular vote (โดยวัดจากจำนวนผู้ที่เข้ามากด like)
 6. ประกาศผลผู้ชนะการประกวดและรางวัล popular vote ผ่านทางเว็บไซต์ https://sci2021.mfu.ac.th และ เพจ https://www.facebook.com/MFUSciDay และ เว็บไซต์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร http://agroindustry.mfu.ac.th/th ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564

มูลค่าของรางวัลในการแข่งขันต่อระดับชั้น

ชนะเลิศ 3,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 2,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท
ของที่ระลึกรางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • โปรดระมัดระวังเรื่องลิขสิทธิ์ของสื่อที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์คลิป เช่น เพลงประกอบหรือรูปแบบตัวหนังสือ หรือรูปภาพต่าง ๆ
 • หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ อาจารย์ ดร.ดำรงพล คำแหงวงศ์
  โทร. 053-916-7185, 099 -184-1843
  E-mail: damrongpol.kam@mfu.ac.th
  Facebook : http://agroindustry.mfu.ac.th