ประกาศผลรางวัลการแข่งขันกิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาไทย “วิถีชีวิตใหม่ สู้ภัยโควิด-19”

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

รางวัลที่ได้รับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด
ชนะเลิศ ด.ช.เมธพนธ์ แย้มพราหมณ์ วัดโพธิ์ทอง อุตรดิตถ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ปภาวรินทร์ อาชาสันติสุข บ้านสันกลาง เชียงราย
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.สาวิตรี หอมหวล อนุบาลพญาเม็งราย เชียงราย
รางวัลชมเชย ด.ญ.ภัทราพร ถาบู้ บ้านวังชิ้น แพร่
รางวัลชมเชย ด.ญ.เช่นชนนี ยานะ บ้านสันกลาง เชียงราย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลที่ได้รับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด
ชนะเลิศ ด.ญ.วรวรรณ วงษานิจ วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ชยพล สมบูรณ์ วัดโพธิ์ทอง อุตรดิตถ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.บัลลังก์ขวัญ แสงหิรัญ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
รางวัลชมเชย น.ส.เขมมิกา ดีสุวรรณ วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์
รางวัลชมเชย น.ส. ชนาภา กระต่ายทอง วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์