การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม

หน่วยงาน : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

การแข่งขันประเภททีม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีมละ 3 คน ต่อ 1 ผลงาน
ไม่จำกัดจำนวนทีมแข่งขันในรอบ Audition


รายละเอียดการแข่งขัน

 • รับสมัครทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ – 11 ส.ค. 2564 (Audition จากคลิป ไม่มีการสัมภาษณ์)
 • สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และ ความงาม หมายถึง ชิ้นงาน หรือกระบวนการ หรือผลจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
 • กรณีผู้ชนะการแข่งขันในรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ในปีการศึกษา 2565 จะได้รับพิจารณาเพื่อเข้าศึกษาต่อในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ในสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรือ เทคโนโลยีความงาม เป็นกรณีพิเศษ
  (หมายเหตุ: กรณีเป็นนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงจะได้รับพิจารณาเพื่อเข้าศึกษาต่อในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ในสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรือ เทคโนโลยีความงาม เป็นกรณีพิเศษ)

กติกาการแข่งขัน

 1. สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและ ความงามที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงาน ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และอนุญาตให้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเผยแพร่ผลงานได้
 2. สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงามจะต้องเป็นแนวคิดจากผู้เข้าร่วมการประกวดเอง ไม่ได้ทำการคัดลอกผลงานหรือแนวคิดมาจากผู้อื่น โดยผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้
 3. ส่งไฟล์หรือ link วีดีโอคลิปอธิบายสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงามความยาวประมาณ 3-5 นาที (ไฟล์.mp4 หรือ.mov) ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
  • ชื่อสิ่งประดิษฐ์
  • ชื่อผู้จัดทำ
  • ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
  • ที่มาและความสำคัญของสิ่งประดิษฐ์
  • วัตถุประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์
  • สมมติฐานของสิ่งประดิษฐ์ (ถ้ามี)
  • วิธีดำเนินการ
  • ผลการศึกษา
  • สรุปผลและข้อเสนอแนะ
  • โดยผู้เข้าประกวดสามารถเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ได้ตามความต้องการ
 4. สามารถส่งวีดีโอคลิปอธิบายสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงามได้เพียง 1 ผลงานต่อทีม ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ ทางลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAkzNsChc4ZirbhaxjVZ40Jan2ruYKAonMQRJ1QtDzDPKYbw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
 5. ผู้ผ่านเข้ารอบจะต้องเข้าร่วมการตอบคำถามจากคณะกรรมการผ่านระบบออนไลน์
  1. แจ้งผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 5 ทีม ผ่านทางเวปไซต์ https://sci2021.mfu.ac.th/ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 (เจ้าหน้าที่จะติตต่อนัดหมายวันและเวลาของแต่ละทีมภายหลัง)
  2. ทีมที่ผ่านเข้ารอบตอบคำถามผ่านระบบออนไลน์ และประกาศผลอย่างเป็นทางการผ่านการถ่ายทอดสดทางเพจ https://www.facebook.com/MFUSciDay และทางเว็บไซต์ https://sci2021.mfu.ac.th
   ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564

เกณฑ์การตัดสิน (รอบคัดเลือก)

 1. คลิปวีดีโอมีลำดับขั้นตอนที่ดี มีความน่าสนใจ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของสิ่งประดิษฐ์
 3. มีการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์

เกณฑ์การตัดสิน (รอบตัดสิน)

 1. มีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นได้
 2. สามารถสื่อสารให้กรรมการเข้าใจในสิ่งประดิษฐ์ ที่สร้างสรรค์ขึ้นได้
 3. ตอบคำถามจากคณะกรรมการโดยใช้วิธีการและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

รางวัลในการแข่งขันต่อระดับชั้น

ชนะเลิศ 3,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 2,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท
ของที่ระลึกรางวัล Poppular Vote จำนวน 5 รางวัล

เกณฑ์การตัดสิน รางวัล Popular Vote

 • 1 Like บน Facebook หรือ YouTube = 1 คะแนน
 • 1 Share บน Facebook = 3 คะแนน
  การ Share on Facebook ให้ติด Hashtag: #SciMFU #ชื่อผลงาน #Sciday2021

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • โปรดระมัดระวังเรื่องลิขสิทธิ์ของสื่อที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์คลิป เช่น เพลงประกอบหรือรูปแบบตัวหนังสือ หรือรูปภาพต่าง ๆ หากมีปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น ผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 • หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ อาจารย์ ดร.นันทวัชร เขตอุดมคีรี
  โทรศัพท์: 0-5391-6829
  E-mail: Nuntawat.kha@mfu.ac.th