ประกาศผลการประกวดพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่

รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน โรงเรียน จังหวัด
ชนะเลิศ Galaxy Box โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม นราธิวาส
รองชนะเลิศอันดับ 1 การระบุส่วนประกอบของเซลล์ด้วย IOT และตัวอย่างของเซลล์
ที่นักเรียนรู้จักคือเซลล์เม็ดเลือดขาวและเซลล์ประสาท
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย
รองชนะเลิศอันดับ 2 ใบโบก ใบบัว ตะลุยโลก ICT โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น เชียงราย
รางวัลชมเชย Jicama Growth Equation with AR โรงเรียนบรบือ มหาสารคาม
รางวัลชมเชย 3D Geometric โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ขอนแก่น
รางวัลชมเชย Car Coding CRMS7 โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น เชียงราย