กำหนดการ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ณ ห้องประดู่แดง 1 อาคารพลเอก สำเภา ชูศรี (E4)

08.30 - 08.45 น.
 • พิธีถวายพานพุ่มสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” (ถ่ายทอดสด)
 • พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 (ถ่ายทอดสด)
  • กล่าวรายงาน โดย รองอธิการบดี
  • กล่าวเปิดงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
08.45 - 09.00 น.
 • กิจกรรม “MFUSciFair2021”
09.00 - 11.00 น.
 • เสวนา "นักรบชุดขาว ทัพหน้าสู้ภัยโควิด"
  โดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
 • ผู้ร่วมเสวนา
  • อาจารย์ ทพ.พรรษกร แสงแก้ว
   สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • อาจารย์ ดร.พทป.ณวัชพงศ์ ไชยรัตน์
   สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • อาจารย์ กภ.วัจนารัตน์ พันธ์วงค์
   สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • อาจารย์ พจ.ภวัต ธนวชิระสิน
   สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • อาจารย์ นพ.อานนท์ จำลองกุล
   สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวรักษ์ กิจชนะไพบูลย์
   สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี มิตกิตติ
   สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ผู้ดำเนินรายการเสวนา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
   ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร
   ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11.00 - 11.15 น.
 • กิจกรรม "เพาะเล่น เพาะรักษ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ"
11.15 - 12.15 น.
 • เสวนา การใช้ชีวิตในยุค "Newnormal The life in the age of newnormal"
  โดย สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้ร่วมเสวนา และผู้ดำเนินรายการ
  • อาจารย์สุรพล วรภัทราทร
   สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • อาจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ทองแพง
   สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
12.15 – 12.30 น.
 • กิจกรรม "เจลล้างมือแอลกอฮอล์ เลือกสักนิด พิชิต COVID-19"
13.00 - 14.00 น.
 • เสวนา "วัคซีน : อาวุธของนักวิทยฯ พิชิตโควิดร้าย"
 • ผู้ร่วมเสวนา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อุ่นใจ
   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ผู้เขียนหนังสือ VACCINE WAR สมรภูมิวัคซีนโควิด-19)
  • รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญ พูลเจริญ
   คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CTO และ Co-founder ของบริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด ผู้บุกเบิกบริษัทใบยา)
 • ผู้ดำเนินรายการเสวนา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
   ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
14.00 – 14.20 น.
 • กิจกรรม "MFUSciFair2021"
14.20 - 15.50 น.
 • เสวนา Science Inspiration Talk “เรียนวิทยาศาสตร์สุดมันส์ กับเทคโนโลยีในยุค 5G”
  โดย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MLii)
 • ผู้ร่วมเสวนา
  • อาจารย์ สุทธิกานต์ เลขาณุการ
   รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนถาวรานุกูล
  • ดร.นงลักษณ์ มีแก้ว
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  • อาจารย์ สุรเดช เอ่งฉ้วน
   ครูชำนาญการ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
 • ผู้ร่วมเสวนา และผู้ดำเนินรายการ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ
   รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
15.50 - 16.00 น.
 • ประกาศผล การประกวดพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่
19 สิงหาคม 2564

ณ ห้องประดู่แดง 1 อาคารพลเอก สำเภา ชูศรี (E4)

09.00 - 09.30 น.
 • เสวนา "นวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์ในการป้องกันโรค COVID-19"
  โดย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 • ผู้ร่วมเสวนา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว
  • อาจารย์ ดร. อมร โอวาทวรกิจ
 • ผู้ดำเนินรายการเสวนา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐยา ต๊ะวิไชย
09.30 – 12.20 น.
 • กิจกรรม นิทรรศการออนไลน์ และประกาศผลการประกวดแข่งขัน ดังนี้
  • กิจกรรม "แอลกอฮอล์ไอเท็มยอดฮิต ป้องกัน COVID-19"
  • นิทรรศการ "โคมผัด (โคมหมุน) วิทยาศาสตร์ในวัฒนธรรม"
  • ประกาศผล "การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม"
  • ประกาศผล การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ "สมุนไพรกับ COVID-19"
  • กิจกรรม "คาฮูทเสี่ยงทาย สู่นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในยุค COVID-19"
  • ประกาศผล MFU Valley ปี 2
  • กิจกรรม “MFUSciFair2021”
13.00– 16.00 น.
 • กิจกรรม นิทรรศการออนไลน์ และประกาศผลการประกวดแข่งขัน ดังนี้
  • ประกาศผล การประกวดคลิปนำเสนอการพัฒนาอาหาร/เครื่องดื่มเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านโควิด-19
  • ประกาศผล การประกวดสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตผลเกษตรจากวัสดุท้องถิ่นในยุควิถีใหม่
  • กิจกรรม "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น”
  • ประกาศผล การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  • กิจกรรม "การเพาะเห็ดสร้างอาชีพ”
  • ประกาศผล การประกวดวาดภาพตามจินตนาการ กิจกรรม “MFUSciFair2021”

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม