การประกวดเรียงความภาษาไทย หัวข้อ "วิถีชีวิตใหม่ สู้ภัยโควิด-19"

หน่วยงาน : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การแข่งขันประเภทบุคคล
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


กติกาและรายละเอียดการแข่งขัน

 • รับสมัครทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2564
 • สถานศึกษาเป็นผู้ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
 • ใช้กระดาษตามแบบฟอร์มการเขียนเรียงความภาษาไทย เขียนเรียงความดำเนินการดังนี้
  • ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ความยาว 15 -20 บรรทัด เขียนครึ่งบรรทัดด้วยปากกา สีน้ำเงินหรือสีดำ
  • มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ความยาว 20-25 บรรทัด เขียนครึ่งบรรทัดด้วยปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำ
 • หัวข้อการแข่งขัน เขียนเรียงความภาษาไทยในประเด็นเกี่ยวกับ “ชีวิตวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด 19”
 • ต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าประกวดเขียนเอง โดยไม่คัดลอก ไม่ดัดแปลง หรือไม่แปลงจากผลงานของผู้อื่น และต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน
 • ผู้เข้าประกวด 1 คน สามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้เพียง 1 เรียงความ ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ โดยลิงค์ https://forms.gle/XbDanGWDX1XjL8uM9
 • ระบุรายละเอียดด้านหลังผลงาน ดังนี้
  ชื่อ............................. นามสกุล.............ระดับชั้น............................
  โรงเรียน........................................................
  จังหวัด.........................................................เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้…………………………..
 • หากเรียงความที่ส่งเข้าประกวดไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น คณะกรรมการตัดสินการประกวด ฯ อาจพิจารณางดเว้นรางวัลหนึ่งรางวัลใดก็ได้
 • ประกาศผลการตัดสินผ่านทางเพจ Facebook:MFU_SciDay และทางเว็บไซต์ https://sci2021.mfu.ac.th/ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

รางวัลในการแข่งขันต่อระดับชั้น

ชนะเลิศ 1,500 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 1,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 500 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 300 บาท

เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

ที่ รายละเอียด คะแนน
1
ส่วนนำ
 • เนื้อหาชี้ให้เห็นถึงความสำคัญหรือปูพื้นฐานให้กับผู้อ่าน
 • สามารถกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความสำคัญ
 • มีเทคนิคน่าสนใจในส่วนนำ เช่น นำด้วยบทร้อยกรอง นำด้วยคำถาม
 • ความยาวมีความเหมาะสม (ไม่เกินร้อยละ 20)
 • ไม่ซ้ำกับส่วนสรุป
20
2
เนื้อเรื่อง
 • ลำดับข้อความและความคิดต่อเนื่องสอดคล้องกัน
 • แสดงเหตุและผลอย่างสมเหตุสมผล
 • ปรากฏใจความสำคัญ 1 ใจความในแต่ละย่อหน้า
 • เนื้อหาที่นำเสนอเป็นข้อเท็จจริงถูกต้อง
 • ยกตัวอย่างและอ้างอิงประกอบโดยใช้สำนวนโวหาร สุภาษิต คำคม
 • ยกตัวอย่างตัวเลข สถิติ บุคคล ทฤษฎี หลักปรัชญา ฯลฯ ได้อย่างเหมาะสม
 • ความยาวมีความเหมาะสม (ประมาณร้อยละ 60)
50
3
สรุป
 • เนื้อหาสัมพันธ์กับเนื้อหาส่วนอื่น ๆ
 • มีเนื้อหากล่าวปิด ไม่ซ้ำกับเนื้อเรื่อง
 • ไม่เสนอประเด็นใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้อง
 • มีเทคนิคที่น่าสนใจในการเขียนส่วนสรุป เช่น สังเขปสาระสำคัญทั้งหมด เน้นย้ำประเด็นหลัก ตั้งคำถามให้ผู้อ่านฉุกคิด เสนอข้อคิดหรือคติเตือนใจ เสนอคำคมหรือบทร้อยกรอง ฯลฯ
 • ความยาวเหมาะสม (ประมาณร้อยละ 20)
10
4
การใช้ภาษา
 • ใช้คำได้ถูกต้องตามความหมาย
 • ใช้ระดับภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมตามบุคคลและสถานการณ์
 • ร้อยเรียงประโยคได้ได้อย่างเหมาะสม
 • ไม่มีสำนวนภาษาต่างประเทศ และการใช้คำฟุ่มเฟือย
 • ใช้ภาษาได้กระชับ อ่านเข้าใจง่าย
10
5
การเขียนอย่างถูกต้อง
 • เขียนคำถูกต้องตามอักขรวิธี
 • สะกดคำได้ถูกต้องทุกคำ
 • เว้นวรรคตอนได้ถูกต้อง
 • ใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง
 • ไม่พบการฉีกคำและตัดคำ
10

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • โปรดระมัดระวังเรื่องลิขสิทธิ์ของสื่อที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์
 • สามารถติดตามรายละเอียดการประกวดแข่งขัน ได้ทางเวปไซต์ https://sci2021.mfu.ac.th/
 • หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ อาจารย์ รติภาคย์ ตามรภาค
  โทร. 082-4805063
  E-mail: ratipark.tam@mfu.ac.th