ประกาศผลการประกวดวาดภาพตามจินตนาการ หัวข้อ “ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภาคเหนือ”

รางวัลที่ได้รับ ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวัด
ชนะเลิศ เด็กหญิงจิรัชยา นิ่มสุวรรณ์ โรงเรียนวิชัยวิทยา เชียงใหม่ เชียงใหม่
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงสุชัญญา แสนใจยา โรงเรียนเทิงวิทยาคม เชียงราย
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงภิมวรีย์ ดวงแดง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
รางวัล Popular Vote เด็กหญิงปณิตตรา สุวรรณเรืองศรี โรงเรียนเทิงวิทยาคม เชียงราย
รางวัล Popular Vote เด็กหญิงปาณิสา ชัยวงค์แสน โรงเรียนเทิงวิทยาคม เชียงราย
รางวัล Popular Vote เด็กหญิงวีรสุดา สาระภพ โรงเรียนเทิงวิทยาคม เชียงราย
รางวัล Popular Vote เด็กชายสถิตคุณ คำมะนาม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย
รางวัล Popular Vote เด็กหญิงวรวรรณ ยอดสูงสุด โรงเรียนเเม่เจดีย์วิทยาคม เชียงราย