ประกาศผลการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ “สมุนไพรกับ COVID-19”

ระดับประถมศึกษา

รางวัลที่ได้รับ ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวัด
ชนะเลิศ เด็กชายสิปปกร สายน้อย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) แพร่
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงจันทร์สิริ สุขสำราญจิตต์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ปทุมธานี
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายคณิศร ไชยมา โรงเรียนบ้านวังชิ้น แพร่
รางวัลชมเชย เด็กชายกฤตนัย สันติสุข โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ เชียงราย
รางวัลชมเชย เด็กชายศริตวรรธน์ สาแก้ว โรงเรียนบ้านเวียงกือนา เชียงราย

 

ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลที่ได้รับ ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวัด
ชนะเลิศ นางสาวณัฐนันท์ แสงอรุณ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ เชียงราย
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาววริชศา กันเพชร โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม เชียงราย
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวมัลลิกา ยานะวงค์ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เชียงราย
รางวัลชมเชย นายรัตน์ วงค์ชัย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เชียงราย
รางวัลชมเชย นางสาวพิชญาพร เมืองใจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เชียงราย